Probírané učivo

13.6. – 17.6.

 1. MLUVNICE – Věta hlavní a věta vedlejší, uzavírání známek
 2. LITERATURA – čtenářská dílna
 3. SLOH – vzkaz – morseovka
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

6.6. – 10.6.

 1. MLUVNICE – Počet vět v souvětí, věta hlavní a věta vedlejší
 2. LITERATURA – čtenářská dílna
 3. SLOH – volné psaní – asociativní cvičení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – čtvrtletní diktát

9.5. – 13.5.

 1. MLUVNICE – Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent – procvičování. Souvětí – počet vět v souvětí.
 2. LITERATURA – Antoine de Saint-Exupéry – Malý prince – čítanka str: 147
 3. SLOH – Slohová práce – bajka
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – úkol na pracovní list, určete větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent PL – věty D J VE du
 5. TEST – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

2.5. – 6.5.

 1. MLUVNICE – Opakování větných členů. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent.
 2. LITERATURA – Povídání o knížkách, vlastní čtení.
 3. SLOH – Příprava na slohovou práci – bajka
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – PS 1. díl – str: 29 cv:6 – vypište do domácího sešitu podmět a přísudek.
 5. TEST – tvoření slov v češtině

18.4. – 22.4.

 1. MLUVNICE -Tvoření slov – opakování, skládání a zkracování, historismy, archaismy, neologismy
 2. LITERATURA – Česká středověká literatura – cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
 3. SLOH – Velikonoce – komunitní kruh
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 67 cv: 2
 5. TEST – nebude

11.4. – 15.4.

 1. MLUVNICE -Tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků), procvičování slovní zásoby
 2. LITERATURA – velikonoční prázdniny
 3. DOMÁCÍ ÚKOL – nebude
 4. TEST – nebude

4.4. – 8.4.

 1. MLUVNICE – stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků), procvičování slovní zásoby
 2. LITERATURA – Forma deníku – Sue Townsendová – Z deníku Adriana Molea, vlastní čtení
 3. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 63 cv: 9
 4. TEST – synonyma, homonyma, antonyma

28.3. – 1.4.

 1. MLUVNICE –  slova jednoznačná a mnohoznačná – metafora, metonymie, synonyma – slova citově zabarvená, homonyma, antonyma, odborné názvy
 2. LITERATURA – Kroniky – Dalimilova kronika (srovnání s Kosmovou) – vlastní četba
 3. SLOH – Bajka – základní pravidla
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 61 cv: 4
 5. TEST – čtvrtletní diktát

21.3. – 25.3.

 1. MLUVNICE –  slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma – slova citově zabarvená, homonyma, antonyma, odborné názvy
 2. LITERATURA – Kroniky – četba z kronik
 3. SLOH – Pozvánka – základní pravidla
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 60 cv: 1
 5. TEST – sousloví, přísloví, rčení

14.3. – 18.3.

 1. MLUVNICE –  Procvičování shody podmětu s přísudkem. Slova nadřazená, podřazená, souřadná, sousloví, rčení
 2. LITERATURA – Kroniky – Kosmova a Dalimilova
 3. SLOH – Přísloví – používané v běžné řeči a jejich význam.
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 80 cv: 2
 5. TEST – doplňovací cvičení, shoda podmětu s přísudkem

7.3. – 11.3.

 1. MLUVNICE – Spojky, částice, citoslovce. Obohacování slovní zásoby v češtině – odvozování, skládání. Procvičování shody podmětu s přísudkem.
 2. LITERATURA – Rčení z bible – dokončení, vlastní čtení
 3. SLOH – Dopis – vlastní psaní, dokončení dopisu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 81 cv: 1
 5. TEST – příslovce, příslovečné spřežky, pravopis při odvozování příslovcí, stupňování

28.2. – 4.3.

 1. MLUVNICE – Příslovce – příslovečné spřežky, pravopis při odvozování příslovcí. Předložky – vlastní a nevlastní. Spojky, částice, citoslovce.
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – rčení z bible
 3. SLOH – Dopis – soukromý a úřední, základní pravidla – z minulého týdne
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 35 cv: 8
 5. TEST –  slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod- z minulého týdne

21.2. – 25.2.

 1. MLUVNICE – Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod – opakování. Příslovce – příslovečné spřežky. Předložky – vlastní a nevlastní
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – příběhy, biblická přirovnání
 3. SLOH – Dopis – soukromý a úřední, základní pravidla
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 28 cv: 9a)
 5. TEST –  slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod

14.2. – 18.2.

JARNÍ PRÁZDNINY

7.2. – 11.2.

Lyžařský výcvik

31.1. – 4.2.

 1. MLUVNICE – Slovesný rod – činný a trpný (vyjádření zvratným slovesem a příčestím trpným)
 2. LITERATURA – pololetní prázdniny
 3. SLOH – charakteristika – rčení a přirovnání, učebnice str:136-137
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 27 cv: 2
 5. TEST –  zájmena, číslovky – z minulého týdne

24.1. – 28.1.

 1. MLUVNICE – slovesa – osoba, číslo, čas a způsob – opakování, slovesný rod – činný a trpný
 2. LITERATURA – humorná literatura – dokončení, vlastní četba
 3. SLOH – charakteristika – přímá a nepřímá, přirovnání, metafory
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 26 cv: 11
 5. TEST –  zájmena, číslovky

17.1. – 21.1.

 1. MLUVNICE – číslovky – druhy, skloňování, psaní tečky za číslovkou
 2. LITERATURA – humorná literatura – učebnice str: 28 – 41 (Povídky Šimka a Grossmana) – dokončení
 3. SLOH – charakteristika – synonyma, práce ve skupinách
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 23 cv: 10
 5. TEST –  nebude

10.1. – 14.1.

 1. MLUVNICE – zájmena – druhy, skloňování, vyhledávání číslovek
 2. LITERATURA – humorná literatura – učebnice str: 28 – 41 (Povídky Šimka a Grossmana)
 3. SLOH – charakteristika – vnější popis
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 18 cv: 6
 5. TEST –  pololetní diktát

3.1. – 7.1.

 1. MLUVNICE – přídavná jména –  odvozování a stupňování, procvičování pravopisu
 2. LITERATURA – Sloka, verš, rým (střídavý, obkročný, přerývaný a sdružený), píšeme vlastní báseň
 3. SLOH – Zpráva – o tom, jak proběhly Vánoce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 14 cv: 3
 5. TEST –  doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

20.12. – 24.12.

 1. MLUVNICE – přídavná jména –  odvozování a stupňování
 2. LITERATURA – vánoční prázdniny
 3. SLOH – vánoční oznámení – píšeme vhodný text
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST –  nebude
 6. PRO NEMOCNÉ – procvičujte pravopis přídavných jmen (www.onlinecviceni.cz), zpracujte v učebnici str: 13 sv: 9

13.12. – 17.12.

 1. MLUVNICE – přídavná jména –  pravopis, odvozování přídavných jmen – ský, cký, stupňování přídavných jmen.
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – druhy rýmů, tvoříme vlastní báseň
 3. SLOH – zpráva, oznámení – píšeme zprávu ve skupinách
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 13 cv: 7
 5. TEST –  doplňovací cvičení přídavná jména
 6. PRO NEMOCNÉ – PS 2 (žlutý), 6. roč. str. 5 cv. 6, 8, str: 6 cv: 10,11, str: 7 cv:12,13, str: 8 cv: 14,15,16

6.12. – 10.12.

 1. MLUVNICE – přídavná jména –  tvrdá, měkká, přivlastňovací, pravopis přídavných jmen
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – recitace Polednice, Zlatý kolovrat – práce s textem, dokončení a hodnocení Kytice
 3. SLOH – zpráva, oznámení – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 13 cv: 6
 5. TEST –  nebude

29.11. – 3.12.

 1. MLUVNICE – pravopis podstatných jmen procvičování, přídavná jména – vyhledávání, tvrdá, měkká, přivlastňovací
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – recitace Polednice, práce s textem – Svatební košile, filmové ukázky
 3. SLOH – popis obrazu – motiv, popředí, střední část, pozadí, společná práce s obrázkem v učebnici
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 9 cv: 6
 5. TEST –  podstatná jména – konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, odchylky ve skloňování

22.11. – 26.11.

 1. MLUVNICE – odchylky ve skloňování podstatných jmen, pravopis podstatných jmen – procvičování
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – Vodník, Svatební košile, četba a poslech, práce s textem
 3. SLOH – popis uměleckého díla
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 10 cv: 1
 5. TEST – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen

15.11. – 19.11.

 1. MLUVNICE –   ZOPAKUJEME, CO JSTE UDĚLALI A BUDEME POKRAČOVAT DÁL. podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, pravopis podstatných jmen, podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní,  odchylky ve skloňování
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – jednotlivé balady, obsah, četba, vlastní tiché čtení. – POKRAČUJEME
 3. SLOH – popis pokoje a domu, členění, výběr slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:8 cv:2 – ZŮSTÁVÁ STEJNÝ JAKO V MINULÉM TÝDNU
 5. TEST –  čtvrtletní diktát – BUDEME PSÁT V ÚTERÝ

8.11. – 12.11. 

 1. MLUVNICE –  podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, pravopis podstatných jmen, podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní,  odchylky ve skloňování
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – jednotlivé balady, obsah, četba, vlastní tiché čtení.
 3. SLOH – popis pokoje a domu, členění, výběr slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:9 cv:6
 5. TEST –  čtvrtletní diktát

1.11. – 5.11.

 1. MLUVNICE – slovní druhy – slova, která mohou být více druhy, nejčastější chyby, výjimky, podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, pravopis podstatných jmen
 2. LITERATURA – Cestopis – Zikmund, Hanzelka – S československou vlajkou na Kilimandžáro, práce s textem. Vlastní tiché čtení.
 3. SLOH – slohová práce vypravování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:9 cv:5a)b)
 5. TEST –  grafy větných členů

25.10. – 29.10.

 1. MLUVNICE – větné členy – procvičování, slovní druhy – opakování
 2. LITERATURA – podzimní prázdniny
 3. SLOH – příprava na slohovou práci
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST –  nebude

18.10. – 22.10.

 1. MLUVNICE – větné členy – předmět, grafy větných členů – procvičování, shoda přísudku s podmětem – procvičování
 2. LITERATURA – cestopis – dokončení, pracovní list (J. Hanzelka, M. Zikmund – S československou vlajkou na Kilimandžáro)
 3. SLOH – samostatné vypravování na téma podle vlastního výběru
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 81 cv: 5
 5. TEST –  diktát – shoda podmětu s přísudkem.

11.10. – 15.10.

 1. MLUVNICE – větné členy – přívlastek shodný a neshodný, příslovečné určení času, místa a způsobu, shoda podmětu s přísudkem
 2. LITERATURA – cestopis – čítanka str: 20-27
 3. SLOH – procvičujeme přímou řeč
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 81 cv: 3
 5. TEST –  doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem.

27.9. – 1.10.

4.10. – 8.10.

 1. MLUVNICE – procvičujeme grafy vět a určování přívlastku shodného a neshodného
 2. LITERATURA – nebude – zkrácená výuka
 3. SLOH – zápis přímé řeči – procvičování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 95 cv: 4 – rozmaluj prvních 5 vět
 5. TEST –  graf věty s určení pouze podmětu a přísudku (přívlastek ještě ne)

27.9. – 1.10.

 1. MLUVNICE – grafy věty – procvičujeme, přívlastek shodný a neshodný – základní pravidla určování.
 2. LITERATURA – dokončíme úkoly z minulého týdne – fantasy literatura
 3. SLOH – není – státní svátek
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 54 cv: 1
 5. TEST – nebude

20.9. – 24.9.

 1. MLUVNICE – opakujeme druhy podmětu a přísudku, procvičujeme přísudek jmenný se sponou, začínáme malovat věty a určovat přívlastek shodný a neshodný
 2. LITERATURA – fantasy literatura – učebnice str: 14-19, vlastní výběr textu, čtení s porozuměním.
 3. SLOH – řazení textu, samostatné vypravování na zadané téma
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 75 cv: 2 a 3
 5. TEST – určování podmětu a přísudku a jejich druhy

13.9. – 17.9.

 1. MLUVNICE – dokončení opakování pravopisu (mně-mě), určujeme podmět a jeho druhy (holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený) a přísudek a jeho druhy (slovesný, jmenný se sponou a citoslovečný), ptáme se na ostatní slova ve větě.
 2. LITERATURA – J.R.R.Tolkien – Hobit – pozorné čtení, práce s textem, učebnice str: 10-12), vlastní text
 3. SLOH – hodnotíme vypravování z minulé hodiny, procvičujeme řazení textu – časová posloupnost.
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 53 cv: 3
 5. TEST – doplňovací cvičení

6.9. – 10. 9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu – vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky (bezzubý, nn – ranní), předpony -s, -z, -vz, psaní bě – bje, pě, vje – vě, mně -mě
 2. LITERATURA – porozumění textu, vyhledáváme v textu chyby, tvrzení z textu
 3. SLOH – vypravování – osnova, dokončení vypravování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – na středu 8.9. – učebnice str: 55, cv: 3 – přepsat do sešitu
 5. TEST – vstupní diktát na zopakované pravopisné jevy ve středu