Probírané učivo

14.10. – 18.10. 

ML: – číslovky – druhy, skloňování, tečka za číslovkou

LIT: Miguel de Cervantes – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha  – četba ukázky                      W. Shakespeare – dramata – četba ukázek

SL: charakteristika – prezentace „otázky na tělo“

7.10. – 11.10. 

ML: – zájmena – druhy, vyhledávání, skloňování

LIT: divadelní přestavení „Divá Bára“                                                                                                                             recitace, opakovaní literatury období renesance

SL: charakteristika – hry sebepoznání, nabídka vhodné terminologie

30.9. – 4.10. 

ML: – pravopis přídavných jmen, stupňování přídavných jmen                                                                      skloňování s koncovkou – ský a -cký

LIT: Miguel de Cervantes Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha                                        učebnice ukázka str: 73 – 75

SL: charakteristika – skupinová práce , sebepoznání

ML: – skloňování cizích vlastních jmen a slov přejatých                                                                      – přídavná jména – určování a pravopis-

LIT: Francois Villon – villonská balada – oxymoron                                                                                             Balada Francois Villon – první část zpaměti

SL: charakteristika – osnova, přímá a nepřímá

16.9. – 20.9. 

ML: – podstatná jména – odchylky ve skloňování                                                                                     – skloňování – ruce, nohy, ramena, kolena, prsa, oči, uši                                                                – podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, abstraktní a konkrétní

LIT: literatura období renesance, Giovanny Boccaccio – Dekameron                                                   četba doma Dekameron příběh

SL: samostatné vypravování, hodnocení ve skupinách

9.9. – 13.9.

PO – procvičování slovních druhů                                                                                                        ÚT – mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor)                                          ÚT – vypravování – osnova, moment napětí, časová posloupnost                                                ST – odchylky ve skloňování podstatných jmen                                                                            PÁ – literární druhy a žánry, nejstarší literatura – kroniky

2.9. – 6.9.

ÚT – seznámení s organizací hodin českého jazyka                                                                      ST – seznámení s učivem 9. ročníku (co je nové a co pouze opakujeme)                                PÁ – opakování učiva  – ze 8. ročníku – (tvarosloví – slovní druhy, mluvnické kategorie, pravopis)