Probírané učivo

20.1. – 24.1. 

ML: – souvětí, počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

LIT: Realismus – Charles Dickens – Oliver Twist – čítanka str: 117

SL: Výtah a výpisky

6.1. – 10.1. 

ML: – poměr mezi několikanásobnými větnými členy

LIT: Realismus – Honore de Balzac – Otec Goriot

SL: Výtah a výpisky

9.12. – 13.12. 

ML: – přívlastek volný a přístavek

LIT: Romantismus – černý román                                                                                                                                     E.A.Poe – Havran

SL: Výtah a výpisky

2.12. – 6.12. 

ML: – shoda podmětu s přísudkem výjimky                                                                                                            přívlastek několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný a volný přístavek

LIT: Romantismus – základní prvky                                                                                                                                    Victor Hugo – život a dílo

SL: Výtah a výpisky

25.11. – 29.11. 

ML: – shoda podmětu s přísudkem výjimky                                                                                                            přívlastek několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný a volný přístavek

LIT: Romantismus – základní prvky                                                                                                                                    Victor Hugo – život a dílo

SL: Výtah a výpisky

18.11. – 22.11. 

ML: – přísudek – druhy (slovesný, jmenný se sponou, jmenný bez spony, slovesný složený a citoslovečný)

LIT: Klasicismus – Molliere – tvorba (Lakomec)                                                                                                                      Jean de la Fontaine – bajky

SL: bude literatura

11.11. – 15.11. 

ML: – neohebné slovní druhy příslovce (druhy, příslovečné spřežky)                                                   – větné členy podmět a přísudek

LIT: bude v úterý – Komenský – dílo

SL: přednáška

4.11. – 8.11. 

ML: – slovesný vid procvičování, vidové dvojice                                                                                                    slovesné třídy a vzory

LIT: Literatura období baroka – J.A.Komenský

SL: bude mluvnice

28.10. – 1.11. 

ML: – podzimní prázdniny

LIT: J.A.Komenský – Labyrint světa a ráj srdce – alegorie

SL: podzimní prázdniny

21.10. – 25.10. 

ML: – slovesa – mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid)                                       slovesný rod (trpný a činný) procvičování                                                                                           slovesný vid (dokonavý a nedokonavý) procvičování

LIT: Literatura období baroka – J. A. Komenský

SL: slohová práce

14.10. – 18.10. 

ML: – číslovky – druhy, skloňování, tečka za číslovkou

LIT: Miguel de Cervantes – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha  – četba ukázky                      W. Shakespeare – dramata – četba ukázek

SL: charakteristika – prezentace „otázky na tělo“

7.10. – 11.10. 

ML: – zájmena – druhy, vyhledávání, skloňování

LIT: divadelní přestavení „Divá Bára“                                                                                                                             recitace, opakovaní literatury období renesance

SL: charakteristika – hry sebepoznání, nabídka vhodné terminologie

30.9. – 4.10. 

ML: – pravopis přídavných jmen, stupňování přídavných jmen                                                                      skloňování s koncovkou – ský a -cký

LIT: Miguel de Cervantes Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha                                        učebnice ukázka str: 73 – 75

SL: charakteristika – skupinová práce , sebepoznání

ML: – skloňování cizích vlastních jmen a slov přejatých                                                                      – přídavná jména – určování a pravopis-

LIT: Francois Villon – villonská balada – oxymoron                                                                                             Balada Francois Villon – první část zpaměti

SL: charakteristika – osnova, přímá a nepřímá

16.9. – 20.9. 

ML: – podstatná jména – odchylky ve skloňování                                                                                     – skloňování – ruce, nohy, ramena, kolena, prsa, oči, uši                                                                – podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, abstraktní a konkrétní

LIT: literatura období renesance, Giovanny Boccaccio – Dekameron                                                   četba doma Dekameron příběh

SL: samostatné vypravování, hodnocení ve skupinách

9.9. – 13.9.

PO – procvičování slovních druhů                                                                                                        ÚT – mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor)                                          ÚT – vypravování – osnova, moment napětí, časová posloupnost                                                ST – odchylky ve skloňování podstatných jmen                                                                            PÁ – literární druhy a žánry, nejstarší literatura – kroniky

2.9. – 6.9.

ÚT – seznámení s organizací hodin českého jazyka                                                                      ST – seznámení s učivem 9. ročníku (co je nové a co pouze opakujeme)                                PÁ – opakování učiva  – ze 8. ročníku – (tvarosloví – slovní druhy, mluvnické kategorie, pravopis)