Probírané učivo

13.6. – 17.6.

 1. MLUVNICE –  Historismy, archaismy, hry na rozšíření slovní zásoby
 2. LITERATURA – Solženicin – Souostroví Gulag – četba textu
 3. SLOH – příprava závěrečného proslovu – dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – čtvrtletní práce – z minulého týdne

9.5. – 13.5.

 1. MLUVNICE –  Rozdělení jazyků ve světě. Slovenské jazyky.
 2. LITERATURA – George Orwell – Farma zvířat, 1984
 3. SLOH – slohová práce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

2.5. – 6.5.

 1. MLUVNICE –  Zápor – větný, členský a slovní a jeho užití ve větě
 2. LITERATURA – Werich a Voskovec – Osvobozené divadlo
 3. SLOH – úvaha – příprava na slohovou práci
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

18.4. – 22.4.

 1. MLUVNICE –  zážitky z přijímacích testů, dokončení úkolů z minulých hodin
 2. LITERATURA – Karel Čapek – Bílá nemoc – film , alegorie – dokončení
 3. SLOH – úvaha – téma citát – vysvětlení a zpracování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte na přijímacích testech
 5. TEST – není

11.4. – 15.4.

Broučci, budu na vás myslet. Přeji vám štěstí a pevné nervy.       Držte se.

4.4. – 8.4.

 1. MLUVNICE –  procvičování úkolů z přijímacích testů, vyhledávání chyb v textu, tvrzení, fakta a domněnky v textu
 2. LITERATURA – Karel Čapek – Bílá nemoc – film , alegorie – dokončení
 3. SLOH – úvaha – nová témata ke zpracování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte na přijímacích testech
 5. TEST – není

28.3. – 1.4.

 1. MLUVNICE –  procvičování rčení, vyhledávání chyb v textu, úkoly z přijímacích testů
 2. LITERATURA – Karel Čapek – Bílá nemoc – film , alegorie
 3. SLOH – úvaha – nová témata ke zpracování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte na přijímacích testech
 5. TEST – čtvrtletní test

21.3. – 25.3.

 1. MLUVNICE –  Sousloví, rčení, přísloví, pranostiky
 2. LITERATURA – Karel Čapek – Válka s mloky, Bílá nemoc
 3. SLOH – úvaha – vlastní psaní na společné téma
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte na přijímacích testech
 5. TEST – synonyma, homonyma, antonyma

14.3. – 18.3.

 1. MLUVNICE –  Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, sousloví, rčení, přísloví, pranostiky
 2. LITERATURA – 1. sv. válka v literatuře – Petr Bezruč – Slezské písně – dokončení
 3. SLOH – úvaha – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte na přijímacích testech
 5. TEST – stavba slova, slovotvorný rozbor

7.3. – 11.3.

 1. MLUVNICE –  Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent. Obohacování slovní zásoby v češtině – odvozování, skládání
 2. LITERATURA – 1. sv. válka v literatuře – Petr Bezruč – Slezské písně
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – vlastní psaní podle daných témat (personifikace, hyperbola, epiteton, větný ekvivalent, přirovnání)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – procvičujte velká písmena   https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena
 5. TEST – psaní velkých písmen – druhý pokus

28.2. – 4.3.

 1. MLUVNICE –  procvičování psaní velkých písmen, rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor, tvoření slov
 2. LITERATURA – 1. sv. válka v literatuře – E.M.Remarque, J. Hašek, R. Rolland
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – asociace, vlastní texty
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 54 cv: 2
 5. TEST – psaní velkých písmen

21.2. – 25.2.

 1. MLUVNICE –  interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí – opakování, psaní velkých písmen – organizace, svátky, značky výrobků atd.
 2. LITERATURA – Česká moderna a buřiči – František Gellner, Viktor Dyk – krysař
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – personifikace, epiteton, hyperbola
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 54 cv: 1
 5. TEST – čárka v souvětí a větě jednoduché

14.2. – 18.2.

JARNÍ PRÁZDNINY

7.2. – 11.2.

 1. MLUVNICE –  podstatná jména obecná a vlastní, psaní velkých písmen, opakování interpunkce ve větě jednoduché a souvětí, grafy souvětí
 2. LITERATURA – literární druhy a žánry, literární teorie
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – základní znaky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte pečlivě na přijímacích testech
 5. TEST – grafy souvětí – odloženo z minulého týdne

31.1. – 4.2.

 1. MLUVNICE –  psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí, grafy souvětí
 2. LITERATURA – pololetní prázdniny
 3. SLOH – výklad – pracujeme na základě výtahu z předešlého týdne
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte pečlivě na přijímacích testech
 5. TEST – grafy souvětí

24.1. – 28.1.

 1. MLUVNICE –  poměr mezi větami hlavními a souřadně spojenými větami vedlejšími, interpunkce v souvětí, procvičování grafů souvětí
 2. LITERATURA – Prokletí básníci – Villon – Balada, oxymoron, zvukomalba
 3. SLOH – výtah – vhodné zpracování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte pečlivě na přijímacích testech
 5. TEST – vedlejší věty

17.1. – 21. 1.

 1. MLUVNICE –  procvičování vedlejší vět, interpunkce v souvětí, souřadně spojené věty vedlejší, poměr mezi větami hlavními
 2. LITERATURA – Naturalismus – Emile Zola – Zabiják – práce s textem
 3. SLOH – máme mluvnici
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není – pracujte na přijímacích testech
 5. TEST – není

10.1. – 14. 1.

 1. MLUVNICE –  vedlejší věty, procvičování souvětí, grafy
 2. LITERATURA – Moderní umělecké směry – symbolismus, impresionismus, naturalismus – Emile Zola – Zabiják – práce s textem
 3. SLOH – máme mluvnici
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není, (makejte na známkách, ať máte skvělé vysvědčení :))
 5. TEST – pololetní diktát

3.1. – 7. 1.

 1. MLUVNICE –  počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, vedlejší věta podmětná a předmětná
 2. LITERATURA – Jan Neruda – novinář – fejeton Kam s ním.
 3. SLOH – životopis – píšeme vlastní strukturovaný životopis
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 77 cv: 3a) – vypište souvětí a určete v nich počet vět a věty hlavní a vedlejší
 5. TEST – větné členy

20.12. – 24. 12.

 1. MLUVNICE –  Přívlastek postupně rozvíjející, několikanásobný, přístavek
 2. LITERATURA – vánoční prázdniny
 3. SLOH – životopis – strukturovaný a klasický
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – nebude

13.12. – 17. 12.

 1. MLUVNICE –  Větné členy – procvičování, druhy přívlastku – několikanásobný a postupně rozvíjející, těsný, volný a přístavek
 2. LITERATURA – Realismus – Jan Neruda – básník, Romance o Karlu IV. a Dědova mísa – rozbor textu
 3. SLOH – slohová práce – charakteristika – dokončení – píšeme načisto
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 66 cv: 21 – ve čtyřech větách, které si vybereš, urči větné členy
 5. TEST – větné členy – zůstává z minulého týdne

6.12. – 10. 12.

 1. MLUVNICE –  Větné členy – procvičování, druhy přívlastku – několikanásobný a postupně rozvíjející, těsný, volný a přístavek
 2. LITERATURA – Realismus – Jan Neruda – život, dílo. Povídky malostranské -ukázky četba
 3. SLOH – slohová práce – charakteristika – dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 63 cv: 15 – očísluj si věty a vypiš doplňky
 5. TEST – větné členy

29.11. – 3. 12.

 1. MLUVNICE –  Větné členy – PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, doplněk – základní pravidla k určení, grafy větných členů
 2. LITERATURA – Realismus –  G. Flaubert – Paní Bovaryová – práce  textem, četba ukázky
 3. SLOH – slohová práce – charakteristika
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 66 cv: 7 – v pěti prvních větách urči větné členy, můžeš do vět i graficky
 5. TEST – základní skladebná dvojice – určení podmětu a přísudku, druhy přísudku a podmětu

22.11. – 26. 11.

 1. MLUVNICE – druhy podmětu a přísudku(slovesný, slovesný složený, citoslovečný, jmenný se sponou, jmenný bez spony. Ostatní větné členy – PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, doplněk
 2. LITERATURA – Realismus –  základní rysy realismu – Balzac, Flaubert, – dokončení
 3. SLOH – charakteristika – začínáme psát vlastní charakteristiku
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 60 cv: 1 vypiš z vět přísudek a urči jeho druh
 5. TEST – slovesa a příslovečné spřežky

15.11. – 19. 11.

 1. MLUVNICEBUDEME POKRAČOVAT V TOM, CO JSTE NEUDĚLALI – neohebné slovní druhy – příslovečné spřežky, předložky vlastní a nevlastní, předložky – kromě a mimo, spojky souřadící, podřadící, částice, citoslovce
 2. LITERATURA – Realismus –  základní rysy realismu – Balzac, Flaubert, PORAČUJEME
 3. SLOH – charakteristika – sebepoznání, vlastní hodnocení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 53 cv: 11a) ZŮSTAVÁ STEJNÝ
 5. TEST – čtvrtletní diktát NAPÍŠEME VE ČTVRTEK

8.11. – 12. 11.

 1. MLUVNICE – neohebné slovní druhy – příslovečné spřežky, předložky vlstní a nevlastní, předložky – kromě a mimo, spojky souřadící, podřadící, částice, citoslovce
 2. LITERATURA – Realismus –  základní rysy realismu – Balzac, Flaubert,
 3. SLOH – charakteristika – sebepoznání, vlastní hodnocení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 60 cv: 1 – vypiš z vět přísudek a urči jeho druh
 5. TEST – slovesa, příslovečné spřežky

1.11. – 5. 11.

 1. MLUVNICE – slovesa – slovesný rod (činný a trpný) a jeho tvoření – zvratná slovesa a příčestí trpné, slovesný vid (dokonavý a nedokonavý)
 2. LITERATURA – K.H.Borovský – epigramy, Král Lávra – rozbor díla, četba
 3. SLOH – charakteristika přímá a nepřímá, synonyma, antonyma
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 45 cv: 9
 5. TEST – zájmena a číslovky

25.10. – 29. 10.

 1. MLUVNICE – slovesa – vyhledávání, určujeme osobu, číslo, čas a způsob, opakujeme trpný rod
 2. LITERATURA – podzimní prázdniny
 3. SLOH – bude mluvnice
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – nebude
 5. TEST – nebude

18.10. – 22. 10.

 1. MLUVNICE – zájmena – skloňování, druhy číslovek (základní, řadové, druhové, násobné), procvičování pravopisu přídavných jmen
 2. LITERATURA – Karel Havlíček Borovský – život, dílo (Král Lávra, Tyrolské elegie)
 3. SLOH – charakteristika – vnitřní, vnější (zážitkové hry)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 38, cv: 9
 5. TEST – nebude

11.10. – 15. 10.

 1. MLUVNICE – dokončení opakování přídavných jmen, zájmena – vyhledávání, druhy (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná)
 2. LITERATURA – dokončení Máj, závěrečná soutěž
 3. SLOH – přímá řeč – procvičování, volné psaní
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 38, cv: 7
 5. TEST – přídavná jména – druhy, pravopis, odvozování, stupňování

4.10. – 8. 10.

 1. MLUVNICE – přídavná jména – rod, číslo, pád, vzor, druh, pravopis přídavných jmen, odvozování přídavných jmen -ský, -cký, stupňování přídavných jmen
 2. LITERATURA – K.H.Mácha – Máj – recitace, film
 3. SLOH – přímá řeč – pravidla pro její zápis, procvičování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 37 cv: 2a)
 5. TEST – podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, odchylky ve skloňování, podst.jm. konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková

27.9. – 1. 10.

 1. MLUVNICE – podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, celkové opakování podstatných jmen včetně pravopisu.
 2. LITERATURA – K.H.Mácha – Máj – obsah a jednotlivé části Máje – poslech
 3. SLOH – nebude – státní svátek
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 34 cv: 12a)
 5. TEST – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen

20.9. – 24. 9.

 1. MLUVNICE – podstatná jména – mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor), pravopis, podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, odchylky ve skloňování (ruce, nohy, ramena, kolena, oči, uši, prsa), skloňování slov přejatých.
 2. LITERATURA – Romantismus – Karel Hynek Mácha – život a dílo
 3. SLOH – píšeme vypravování na náhodná slova
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 33 cv: 8
 5. TEST – slovní druhy – z minulého týdne

13.9. – 17. 9.

 1. MLUVNICE – dokončení opakování pravopisu (mě-mně), slovní druhy – slova, která mohou být několikerým slovním druhem, podstatná jména – mluvnické kategorie (rod, číslo, pád a vzor), podstatná jména, která mohou vyjadřovat více rodů.
 2. LITERATURA – Romantismus – základní znaky, V. Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži – práce s textem.
 3. SLOH – vypravování – dokončení příběhu, vyjádření momentu napětí
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:26 cv: 1
 5. TEST – určování slovních druhů

6.9. – 10. 9 .

 1. MLUVNICE – celkové opakování pravopisu, hlavně chytáků a výjimek, pravopis nn, bje – bě, pě, vje – vě, mně – mě,  předpony -s, -z, -vz, opakujeme určování slovních druhů – zaměříme se na chytáky.
 2. LITERATURA – opakování druhů literatury – próza, poezie, drama, epika a lyrika, romantismus – hlavní rysy literatury
 3. SLOH – vypravování – osnova (expozice, kolize, krize, peripetie, rozuzlení)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – na čtvrtek 9.9. – učebnice str: 25 cv: 1, přepsat do sešitu
 5. TEST – 9.9. – vstupní diktát na zopakované pravopisné jevy