Probírané učivo

20.1. – 24.1. 

ML: souřadně spojené věty vedlejší

LIT: Jack London – život a dílo                                                                                                                                             ukázka v učebnici str: 85-90

SL: Subjektivně zabarvený popis – základní pravidla

6.1. – 10.1. 

ML: grafy souvětí – procvičování

LIT: Jack London – život a dílo                                                                                                                                             ukázka v učebnici str: 85-90

SL: Subjektivně zabarvený popis – základní pravidla

9.12. – 13.12. 

ML: grafy souvětí, všechny druhy vedlejších vět

LIT: Jack London – život a dílo                                                                                                                                             ukázka v učebnici str: 85-90

SL: bude mluvnice

2.12. – 6.12. 

ML: Vedlejší věta příslovečná podmínková, příčinná, přípustková a účelová                                                procvičování grafů souvětí

LIT: učebnice str. 79 – Muž, který sázel stromy – práce s textem

SL: bude mluvnice

25.11. – 29.11. 

ML: Vedlejší věta příslovečná časová, místní, způsobová                                                                                            procvičování grafů souvětí

LIT: Cestopisy – dokončení tématu, práce s textem

SL: bude mluvnice

18.11. – 22.11. 

ML: Vedlejší věta přívlastková, příslovečná časová, místní, způsobová

LIT: Cestopisy – ukázky (Čapek, Nepil), práce s textem

SL: slohová práce – dokončení přípravy

11.11. – 15.11. 

ML: Vedlejší věta podmětná, předmětná, přísudková

LIT: Gulliverovy cesty – J. Swift – ukázka v učebnici

SL: slohová práce

4.11. – 8.11. 

ML: Souvětí – grafy souvětí, věta hlavní a vedlejší

LIT: Zikmund, Hanzelka – cestopisy, text v učebnici str: 60-63

SL: charakteristika nepřímá – přirovnání

28.10. – 1.11. 

ML: Věta hlavní a vedlější

LIT: Vlastní četba – čtenářský klub

SL: podzimní prázdniny

21.10. – 25.10. 

ML: Souvětí, věta jednoduchá – počet vět v souvětí

LIT: Cestopis – učebnice str: 50-57

SL: charakteristika literární postavy – výrazné povahové rysy, přirovnání

14.10. – 18.10. 

ML: doplněk – určování ve větách                                                                                                                                      procvičování větných členů – grafické znázornění

LIT: A. Dumas – Tři mušketýři – práce s textem

SL: charakteristika literární postavy – charakteristika přímá a nepřímá

7.10. – 11.10. 

ML: procvičování větných členů – grafické znázornění

LIT: divadelní představení „Divá Bára“

SL: vypravování – hodnocení vypravování na slova                                                                                                     nahrazování slov

30.9. – 4.10. 

ML: procvičování větných členů (přívlastek, předmět, příslovečná určení)                                                              shoda podmětu s přísudkem

LIT: Alexander Dumas – život a dílo, hlavní hrdina příběhu                                                                                      ukázka učebnice str: 29 – 34

SL: bude mluvnice, procvičujeme větné členy

23.9. – 27.9. 

ML: určování podmětu a přísudku, přísudek slovesný složený

LIT: příběhy z bible – čítanka str: 18 – 22, biblická rčení

SL: dokončení vypravování, skupinové hodnocení

16.9. – 20.9. 

ML: druhy přísudku – slovesný, jmenný, jmenný se sponou, citoslovečný, slovesný                                složený – procvičování

LIT: RS Záseka

SL: RS Záseka

9.9. – 13.9.

PO –  větné členy – druhy podmětu a přísudku                                                                           ÚT – vypravování – osnova, moment napětí                                                                                  ČT – druhy přísudku – slovesný, jmenný, jmenný se sponou, citoslovečný, slovesný složený                                                                                                                                                         PÁ – nejstarší literatura – Bible (Starý a Nový zákon), četba ukázek z učebnice   

2.9. – 6.9.

ČT – seznámení s organizací hodin českého jazyka                                                                      PÁ – seznámení s učivem 8. ročníku (co je nové a co pouze opakujeme)