Probírané učivo

14.10. – 18.10. 

ML: zájmena -druhy, vyhledávání, skloňování zájmen osobních

LIT: vlastní četba – diskuze (školní knihovna)

SL: popis obrazu – hlavní motiv

7.10. – 11.10. 

ML: přídavná jména přivlastňovací – pravopis                                                                                                             stupňování přídavných jmen

LIT: práce s textem – učebnice str: 34 – 36

SL: popis předmětu – základní pravidla

30.9. – 4.10. 

ML: pravopis podstatných jmen                                                                                                                                  přídavná jména tvrdá , měkká, přivlastňovací – tvoříme, vyhledáváme

LIT: spisovná a nespisovná slova, nářečí                                                                                                     čítanka str: 28-31

SL: samostatné vypravování na dané téma dle vlastního výběru

23.9. – 27.9. 

ML: skloňování podstatných jmen – ruce, nohy, ramena, kolena, oči, uši, prsa                                                     pravopis podstatných jmen

LIT:čítanka ukázky str: 20 – 21 – samostatné čtení, otázky

SL: nahrazování opakujících se slov ve vypravování, časová posloupnost

16.9. – 20.9. 

ML: podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor, podstatná jména pomnožná, hromadná,               látková, abstraktní a konkrétní

LIT:české korunovační klenoty, práce s textem , čítanka str: 12-15

SL: samostatné vypravování, hodnocení ve skupinách

2.9. – 6.9.

ST – seznámení s organizací hodin českého jazyka                                                                      ČT – seznámení s učivem 7. ročníku (co je nové a co pouze opakujeme)                                PÁ – opakování učiva  – ze 6. ročníku – (tvarosloví – podstatná a přídavná jména, pravopis)

9.9. – 13.9. 

PO – próza, poezie, báje, pověst – čítanka str: 8 – 10                                                                    ST – procvičování slovních druhů PS str: 5 cv: 1                                                                                ČT – rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen                                                                                    ČT – vypravování – časová posloupnost, moment napětí                                                              PÁ – procvičování podstatných jmen