Probírané učivo

3.4. – 7.4.

 1. MLUVNICE – slovo, sousloví
 2. LITERATURA – Ota Pavel – Jak jsem potkal ryby – ukázky
 3. SLOH – charakteristika vnější – přirovnání, nahrazování slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – nebude

27.3. – 31.3.

 1. MLUVNICE – grafy větných členů – procvičování
 2. LITERATURA – práce s textem (příběhy o zvířatech) – úkoly
 3. SLOH – charakteristika vnější
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 86 cv:1, dokonči cvičení (5 vět) rozmaluj a urči PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, PT
 5. TEST – určování větných členů

20.3. 24.3.

 1. MLUVNICE – příslovečné určení času, místa a způsobu, předmět – grafy vět
 2. LITERATURA – dokončení recitace, čtenářská dílna
 3. SLOH – tiskopisy – podací lístek (vyplňování)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 86 cv:1, první čtyři věty rozmaluj a urči PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ
 5. TEST – vyhledávání chyb, přepis textu

13.3. – 17.3.

 1. MLUVNICE – přívlastek shodný a neshodný – procvičování, příslovečné určení času, místa a způsobu
 2. LITERATURA – dokončení recitace, čtenářská dílna
 3. SLOH – adresa na obálce, odeslání dopisů
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 81 cv:5, recitace Polednice,
 5. TEST – grafy vět

6.3. – 10.3.

 1. MLUVNICE – grafy vět, přívlastek shodný a neshodný
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – film
 3. SLOH – dopis – píšeme dopis spolužákovi – obálka, dopisní papír, známka
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 80 cv:1, recitace Polednice, v pondělí přinést dopisní papír, obálku a známku
 5. TEST – diktát – shoda podmětu a přísudku

27.2. – 3.3.

 1. MLUVNICE – podmět a přísudek (slovesný, slovesný se sponou, slovesný bez spony a citoslovečný) – opakování, určujeme další slova ve větě a děláme grafy.
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – balada Vodník – sloka, verš, rým, poslech
 3. SLOH – dopis – dokončení dopisu, vhodný výběr slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 28 cv:9 a), recitace Polednice
 5. TEST – druhy podmětu a přísudku

20.2. – 24.2.

Jarní prázdniny.

13.2. – 17.2.

 1. MLUVNICE – podmět a přísudek (slovesný, slovesný se sponou, slovesný bez spony a citoslovečný) – opakování, přívlastek shodný a neshodný, shoda podmětu s přísudkem – opakování
 2. LITERATURA – K.J.Erben – Kytice – balada Polednice
 3. SLOH – popis domu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 75 cv:1 – věty neopisuj, pouze očíslj, vypiš přísudek a urči jeho druh.
 5. TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku

6.2. – 10.2.

Lyžařský kurz

16.1. – 20.1.

 1. MLUVNICE – slovesný rod činný a trpný, příčestí trpné, shoda podmětu s přísudkem – opakování
 2. LITERATURA – Povídky Šimka a Grossmanna – Jak jsme chovali užitečné zvíře – práce s textem
 3. SLOH – popis pokoje – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 26 cv:10a)
 5. TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem

9.1. – 13.1.

 1. MLUVNICE – slovesa – osoba, číslo, čas a způsob, slovesný rod činný a trpný
 2. LITERATURA – humorná literatura – Povídky Šimka a Grossmanna
 3. SLOH – popis domu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 25 cv:4
 5. TEST – čtvrtletní práce – slovesa – osoba, číslo, čas a způsob, číslovky, zájmena, doplňovací cvičení

2.1. – 6.1.

 1. MLUVNICE – číslovky – opakování, slovesa – vyhledávání, určování osoba, číslo, čas
 2. LITERATURA – vánoční dárek – kniha, čtenářská dílna
 3. SLOH – popis domu, pokoje – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – číslovky

19.12. – 23.12.

 1. MLUVNICE – číslovky – opakování
 2. LITERATURA – třídní program
 3. SLOH – suplovaná hodina
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – nebude

12.12. – 16.12.

 1. MLUVNICE – číslovky – skloňování, psaní číslovek slovy, tečka za číslovkou
 2. LITERATURA – čtenářská dílna
 3. SLOH – volné psaní
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 23, cv: 10
 5. TEST – nebude

5.12. – 9.12.

 1. MLUVNICE – procvičování druhů zájmen, číslovky – druhy, skloňování
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – dokončení, film O stvoření světa (ukázka)
 3. SLOH – popis – základní pravidla (popis pokoje a domu)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 18 cv: 10
 5. TEST – vyhledávání zájmen, druhy zájmen, celkové shrnutí

28.11. – 2.12.

 1. MLUVNICE – druhy zájmen, skloňování zájmen osobních, pravidla pro psaní naši – naší, s sebou – sebou
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – rčení z Bible, Sodoma Gomora – četba příběhu, tvrzení, vyhledávání
 3. SLOH – slohová práce – dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:18 cv: 6
 5. TEST – skloňování zájmen osobních

21.11. – 25.11.

 1. MLUVNICE – odvozování přídavných jmen, celkové opakování přídavných jmen, druhy zájmen
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – biblické postavy (Kain a Abel, Goliáš, Lot) rčení z bible
 3. SLOH – slohová práce – výběr z témat – vypravování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:12 cv: 4
 5. TEST – přídavná jména- všechno, co jsme zopakovali

14.11. – 18.11.

 1. MLUVNICE – přídavná jména – vyhledávání, druhy (tvrdá, měkká, přivlastňovací), pravopis přídavných men
 2. LITERATURA – Fantasy literatura – postava Harryho Pottera
 3. SLOH – státní svátek
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:13 cv: 7
 5. TEST – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

7.11. – 11.11.

 1. MLUVNICE – přídavná jména – vyhledávání, druhy (tvrdá, měkká, přivlastňovací), pravopis přídavných men
 2. LITERATURA – Fantasy literatura – postava Harryho Pottera
 3. SLOH – Vypravování – přímá řeč a její použití
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:13 cv: 7
 5. TEST – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

31.10. – 4.11.

 1. MLUVNICE – odchylky ve skloňování podstatných jmen, přídavná jména – vyhledávání, druhy (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
 2. LITERATURA – Fantasy literatura – ukázky v učebnici str: 14 – 19
 3. SLOH – Vypravování – synonyma, rčení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:10 cv: 1
 5. TEST – podstatná jména – všechno, co jsme opakovali

24.10. – 28.10.

 1. MLUVNICE – skloňování podstatných jmen – oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena, prsa
 2. LITERATURA – podzimní prázdniny
 3. SLOH – podzimní prázdniny
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není – dodělejte opravy v domácím sešitě
 5. TEST – není

17.10. – 21.10.

 1. MLUVNICE – podstatná jména – mluvnické kategorie (rod, číslo, pád a vzor), podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní,
 2. LITERATURA – Svět fantazie – Pán prstenů, Hobit, Zlatý kompas, práce s textem
 3. SLOH – Vypravování – dokončení vypravování, samostatná práce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str. 9 cv: 5a)
 5. TEST – doplňovací cvičení – koncovky podstatných jmen

3.10. – 7.10.

 1. MLUVNICE – slovní druhy – výjimky, podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, pravopis podstatných jmen
 2. LITERATURA – Ospalý Janek – otázky a tvrzení k textu, čtenářská dílna
 3. SLOH – Vypravování – hodnocení vlastní vypravování, nahrazování slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str. 8 cv: 2
 5. TEST – slovní druhy

26.9. – 30.9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě, opakování určování slovních druhů.
 2. LITERATURA – státní svátek
 3. SLOH – Vypravování – jazykové prostředky k dosažení momentu napětí, rozuzlení – procvičování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 53 cv: 3
 5. TEST – pravopis bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě, n-nn

19.9. – 23.9.

 1. MLUVNICE – zdvojené souhlásky nn, dd, jj, zz, celkové opakování pravopisu (u-ú-ů)
 2. LITERATURA – O Wilde – Šťastný princ – práce s textem, poslech, učebnice str: 152
 3. SLOH – Vypravování – časová posloupnost, nahrazování opakujících se slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

12.9. – 16.9.

 1. MLUVNICE – předpony s-,z-,vz- (dvojice slov správa-zpráva atd.) pravopis bje-bě, pě, vě-vje, mně-mě, zdvojené souhlásky – procvičování, začneme slovní druhy
 2. LITERATURA – Moderní autorská pohádka, základní pravidla, J. Werich – Fimfárum
 3. SLOH – Vypravování – osnova, (jak vytvořit zápletku)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 54 cv: 1, přepsat do domácího sešitu
 5. TEST – pravopis předpon s-, z-, vz-

5.9. – 9.9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu ze 6. třídy (vyjmenovaná slova, předpony s-,z-,vz-, pravopis bje-bě, pě, vě-vje, mně-mě, zdvojené souhlásky)
 2. LITERATURA – povídání o knížkách (Co jsem četl o prázdninách? Co rád čtu?), četba textu. Pravidla čtenářské dílny.
 3. SLOH – Vypravování – mluvní cvičení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 55 cv: 3, přepsat do domácího sešitu (stačí 5 řádků)
 5. TEST – doplňovací cvičení – opakování pravopisu