Probírané učivo

20.1. – 24.1. 

ML: slova jednoznačná, mnohoznačná  (metafora, metonymie), sousloví

LIT: K.J.Erben – Kytice – Vodník – rozbor básně

SL: oznámení

6.1. – 10.1. 

ML: neohebné slovní druhy – opakování

LIT: Báje a pověsti – dokončení, práce stextem

SL: zpráva – píšeme zprávu o proběhlých Vánocích

9.12. – 13.12. 

ML: předložky – vlastní a nevlastní                                                                                                                                   spojky, částice, citoslovce

LIT: pracovní list Homér – Illias – úkoly

SL: zpráva a oznámení – základní pravidla

2.12. – 6.12. 

ML: příslovečné spřežky – (do hromady x dohromady)                                                                                             pravopis stupňování a odvozování příslovcí

LIT: učebnice str: 80 – 83 – ukázka Perseus a Odysseus a Kyklóp Polyfémos

SL: soukromý dopis – základní pravidla

25.11. – 29.11. 

ML: příslovce – druhy                                                                                                                                                     příslovečné spřežky – (do hromady x dohromady)

LIT: Homér – Illias a Odyssea – skupinové čtení, dramatizace

SL: volné psaní

18.11. – 22.11. 

ML: slovesný rod trpný a činný – procvičování

LIT: Báje a pověsti – učebnice str:54 – 60

SL: práce s textem, rozšiřování slovní zásoby

11.11. – 15.11. 

ML: slovesný rod trpný a činný – procvičování

LIT: čtenářská dílna

SL: volné psaní

4.11. – 8.11. 

ML: slovesa – mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas a způsob)                                                                         slovesný rod

LIT: dokončení text str: 52                                                                                                                                         Staré řecké báje a pověsti – Homér – Illias a Odyssea

SL: slohová práce

28.10. – 1.11. 

ML: skloňování číslovek, tečka za číslovkou                                                                                             slovesa – vyhledávání

LIT: státní svátek

SL: podzimní prázdniny

21.10. – 25.10. 

ML: zájmena – procvičování                                                                                                                     číslovky – druhy, skloňování, tečka za číslovkou

LIT: Literatura o 1. sv. válce – učebnice str: 48 – 52

SL: popis obrazu – stať – popředí, střední část, pozadí

14.10. – 18.10. 

ML: zájmena -druhy, vyhledávání, skloňování zájmen osobních

LIT: vlastní četba – diskuze (školní knihovna)

SL: popis obrazu – hlavní motiv

7.10. – 11.10. 

ML: přídavná jména přivlastňovací – pravopis                                                                                                             stupňování přídavných jmen

LIT: práce s textem – učebnice str: 34 – 36

SL: popis předmětu – základní pravidla

30.9. – 4.10. 

ML: pravopis podstatných jmen                                                                                                                                  přídavná jména tvrdá , měkká, přivlastňovací – tvoříme, vyhledáváme

LIT: spisovná a nespisovná slova, nářečí                                                                                                     čítanka str: 28-31

SL: samostatné vypravování na dané téma dle vlastního výběru

23.9. – 27.9. 

ML: skloňování podstatných jmen – ruce, nohy, ramena, kolena, oči, uši, prsa                                                     pravopis podstatných jmen

LIT:čítanka ukázky str: 20 – 21 – samostatné čtení, otázky

SL: nahrazování opakujících se slov ve vypravování, časová posloupnost

16.9. – 20.9. 

ML: podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor, podstatná jména pomnožná, hromadná,               látková, abstraktní a konkrétní

LIT:české korunovační klenoty, práce s textem , čítanka str: 12-15

SL: samostatné vypravování, hodnocení ve skupinách

2.9. – 6.9.

ST – seznámení s organizací hodin českého jazyka                                                                      ČT – seznámení s učivem 7. ročníku (co je nové a co pouze opakujeme)                                PÁ – opakování učiva  – ze 6. ročníku – (tvarosloví – podstatná a přídavná jména, pravopis)

9.9. – 13.9. 

PO – próza, poezie, báje, pověst – čítanka str: 8 – 10                                                                    ST – procvičování slovních druhů PS str: 5 cv: 1                                                                                ČT – rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen                                                                                    ČT – vypravování – časová posloupnost, moment napětí                                                              PÁ – procvičování podstatných jmen